Výzva uživatelům hrobových míst
Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění v §25 stanoví, že hrobové místo
lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících,
která musí mít písemnou formu. Povinnost uzavřít takovou smlouvu s dřívějšími uživateli
míst byla stanovena oběma stranám (pronajímateli i nájemci) v § 29 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, nejpozději do 30. 6. 2004 s tím, že po uplynutí této lhůty právo užívat hrobové míst zaniká.


Provozovatel zdejšího pohřebiště – Kopřivnice některým uživatelům hrobových míst
dosud návrhy příslušných smluv nepředložil mimo jiné i z důvodů neúplné či neaktuální
evidence o uživatelích hrobových míst a jejich adresách.
Ve snaze tento nedostatek napravit vyzývá provozovatel veřejného pohřebiště
v Kopřivnici dodatečně níže uvedené uživatele hrobových míst, aby se v náhradní lhůtě –
nejpozději do 31. 3. 2023 dostavili do sídla provozovatele pohřebiště (SLUMEKO s.r.o.,
Štefánikova 58/31, Kopřivnice) za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.
Provozovatel pohřebiště v příloze uvedeným uživatelům hrobových míst sděluje, že
pokud nebude smlouva uzavřena do 31.3.2023, pak právo užívat hrobové místo zaniká.
Ke stejnému datu má vlastník hrobového zařízení místo vyklidit od hrobového zařízení
včetně uren. Pokud nájemci, případně vlastníci hrobových zařízení i jejich právní nástupci
přesto po skončení nájmu zařízení včetně urny neodstraní, bude provozovatel pohřebiště
postupovat podle § 20 téhož zákona, písm. g) bodu 4 a 5 obdobně.


V případě potřeby Vám rádi podáme vysvětlení osobně i telefonicky na čísle 556 848 635,
604 682 047 – p. Petrová Jarmila nebo emailem jarmila.petrova@slumeko.cz

 

Nezaplacené hroby do 31.12.2021